Home Dotace
Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie
Chcete postavit vodní či větrnou elektrárnu, bioplynovou stanici nebo zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů? Anebo zateplit budovu? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 673 milionů eur.


Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdroj
ů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte na www.sfzp.cz

Výše podpory

 • Dotace do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
 • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Částka 673 milionů eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:

Typy podporovaných projektů

Výroba tepla

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výroba elektřiny

 • Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu
  elektřiny.
 • Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren.
 • Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou).

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice.
 • Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Realizace úspor energie

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.
 • Implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.

Využívání odpadního tepla

 • Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Kogenerační zařízení - zařízení na současnou výrobu elektřiny a tepla.
Fotovoltaické systémy - systémy vyrábějící elektřinu ze sluneční energie.